217 medier ansöker om redaktionsstöd

Nyheter i korthet, Bild Östergötland

Fredag, 16:56- Ostlänken och E22 högprioriterade i analys till Trafikverket

  • Ostlänken och E22 vid Söderköping fortsätter att stå högt på listan när Östergötland och sex andra län trycker på staten om viktiga satsningar på infrastruktur. Den 23 oktober överlämnas en ny storregional systemanalys till Trafikverket. Det skriver Region Östergötland i ett pressmeddelande.
  • Östergötland samarbetar sedan flera år med länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Gotland kring infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. De sju länen tar gemensamt fram Storregional systemanalys Stockholm-Mälarregionen, där prioriterade behov lyfts fram.
  • – Det är åtgärder som vi vill ska prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Det är en styrka att vi har gått samman med sex andra län och att alla är eniga om vad som ska prioriteras. Tillsammans blir vi en stor aktör gentemot staten, sägerJulie Tran (C) regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Fredag, 16:43- 217 medier ansöker om redaktionsstöd

  • När ansökningsomgången för det nya redaktionsstödet stängde hade totalt 217 ansökningar kommit in. Bland ansökningarna finns både dagstidningar och magasin, men även radio- och tv-kanaler och webbaserade medier. Ansökningarna ska nu handläggas och beslutas av mediestödsnämnden i december. Det skriver Myndigheten för press, radio och tv.
  • -Mediebranschen har drabbats extra hårt under pandemin och därför är vi väldigt glada över att kunna fördela ytterligare ca 500 miljoner kronor redan i höst, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.
  • Redaktionsstöd kan lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. För de medier som beviljas stöd kommer storleken på stödet att fastställas utifrån kostnaderna för den redaktionella verksamheten.
  • Av de inkomna ansökningarna så är drygt ett 100-tal dagstidningar, flera från gratistidningar och några radio- och tv-kanaler. Det har även kommit in ansökningar från nyhetssajter, bloggar och magasin. Ungefär 40 av de som sökt är medier som inte tidigare sökt något stöd hos MPRT.

Fredag, 16:39- Nytt projekt ska stärka Östergötlands konkurrenskraft

  • Besöksnäringsbranschen i Östergötland är i behov av omedelbar omställning där innovation samt stöd för företagen i att bli mer hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga är av yttersta vikt. Efter en sommarsäsong, som inte blev så illa som befarat, råder just nu en stor oro inför vinterhalvåret bland de aktörer som har öppet året runt. Trendrapporter visade redan innan coronapandemin att affärsresandet, främst via flyg, var på nedgång och det finns även indikationer på att mötesindustrin är i behov av en digital reformation då fler och fler företag satsar på så kallade hybridmöten, där människor kan ses både på plats och virtuellt. Coronapandemin har uppgetts i media att ha snabbat på den utvecklingen som i vanliga fall skulle tagit minst 10 år.
  • Det ökade trycket på vissa geografiska platser har ytterligare stärkt behovet av att alla delar av en destination behöver kunna ställa om och därför startar nu arbetet för Region Östergötland/Visit Östergötland och hela regionens besöksnäring att hitta former för en hållbar besöksnäring med fokus på omställning och innovation. Ett utav målen är att ta fram en samverkansmodell för destinationsutveckling. Det är utmanande för ett enskilt företag att ensam locka besökare till en destination när det brister i övrig näringslivskedja för utbud och service, på grund av exempelvis stora svängningar mellan hög- och lågsäsong.
error: