Ny metod för att inventera granbarkborrar

NYHET, Bild Östergötland, Linköping.

Under den extremt torra sommaren 2018 förökade sig granbarkborrarna ovanligt mycket och under 2019 fortsatte angreppen att öka och orsaka skador på länets skogar. Nu tar Länsstyrelsen Östergötland höjd för att angreppen kan bli fortsatt stora även i år. Det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I dagens skogslandskap är gran mycket vanligt. Gran är ett känsligt träd som ibland planterats på marker som egentligen lämpar sig bättre för tall eller lövträd. Om det är för torrt (tallmarker) blir granen stressad och om det är för näringsrikt (lövmarker) drabbas den lätt av röta. Dessutom drabbas granens täta vintergröna grenverk hårdare vid blåst och bränder.

Sommaren 2018 var extremt torr i stora delar av Sverige och så även i Östergötland. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är nedsatta och skadade är lättare för granbarkborren att angripa. Granbarkborrarna förökade sig ovanligt mycket och när de blir tillräckligt många kan även friska granar dödas.

Angreppen har under 2019 fortsatt att öka och orsaka både ekonomiska skador för skogsbruket och oersättliga skador på naturvärden. Länsstyrelsen Östergötland har därför tagit höjd för att angreppen kan bli fortsatt stora även i år.

För att kunna hålla koll på utvecklingen har Länsstyrelsen löpande inventerat angreppens omfattning i naturreservaten sedan 2018. Inventeringen har bedrivits genom fältbesök där antal angripna träd har räknats.

– Fältinventeringarna har varit tidskrävande, men nu har vi testat en ny metod. Genom kalibrerade analyser av satellitbilder har vi fått fram kartbilder över nyangripna områden. Med den här metoden har vi fått en större helhetsbild på ett snabbare och billigare sätt. Totalt har drygt 150 skyddade områden analyserats och resultatet visar att 86 av områdena har stora angrepp på 50 granar eller fler, säger Sara Strandberg, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

Av Östergötlands granskogar är ungefär en procent skyddad i naturreservat. Eftersom andelen granskog med höga naturvärden är så liten finns risk för att dessa biologiska värden går förlorade när angreppen blir för stora.

– Att bekämpa granbarkborren är svårt och det är hela tiden en fin balansgång för att inte göra åtgärder som orsakar större skada än nytta. Eftersom naturreservaten är en så liten andel av länets granskog ger våra åtgärder egentligen ingen effekt på landskapsnivå. Men vi gör så gott vi kan för att försöka dämpa skadeverkningarna på lokal nivå, säger Ulrica Swärd, chef för naturskötselenheten på Länsstyrelsen Östergötland.

Skötsel och åtgärder i naturreservat ska ske enligt reglerna i reservatens beslut och skötselplaner. Reglerna är anpassade utifrån de naturvärden som finns i varje enskilt område. För några särskilt prioriterade naturreservat har Länsstyrelsen valt att söka dispens för att få göra åtgärder som inte är tillåtet enligt föreskrifterna. Länsstyrelsen Östergötland har skickat åtta dispensansökningar till Länsstyrelsen Kalmar för beslut. Vilka åtgärder som Länsstyrelsen gör avgörs från fall till fall beroende på naturreservatets förutsättningar, naturvärden och angreppets storlek.

Genomförda åtgärder 2019Planerade åtgärder 2020
Fällor med feromon i 16 områden*Fällor med feromon i 29 områden*
Fångstvirke med feromon i 3 områdenFångstvirke med feromon i 0 områden
Barka nyangripna träd i 1 områdeBarka nyangripna träd i 10 områden
Avverkning och uttransport 2 områdenAvverkning och uttransport 3 områden

* Fällor som Länsstyrelsen lånat ut till privata markägare och kommuner är inte medräknade.

Foto Monika Sunhede
error: